Blogg

Är det riskabelt att som fastighetsägare hyra ut till ett skyddat boende?

19 maj 2018

Många fastighetsägare känner oro inför att upplåta lägenheter och lokaler i sina fastigheter till skyddade boenden och stödboenden. Man är rädd att det ska bli stökigt och att övriga hyresgäster ska bli skrämda av ständiga besök från våldsamma makar och poliser.

Sanningen om hur det vanligtvis går till på ett skyddat boende ligger dock långt från denna bild. Ett skyddat boende är hemligt, det ligger i sakens natur. Både personal, utsatta kvinnor och medföljande barn vet vikten av att vara diskreta och att inte göra väsen av sig. Det är ytterst sällan som ett skyddat boende avslöjas för en våldsverkande partner eller anhörig, och när det gör det måste den utsatta personen flytta därifrån. Faktum är att det knappt märks allt det pågår en verksamhet. Du kan som hyresvärd lita på att allt kommer att gå lugnt till.

Social och ekonomisk vinst

Förutom den rent mänskliga aspekten, att du faktiskt hjälper till att skapa ett skydd åt personer som utsatts för våld och deras barn, så finns det dessutom en ekonomisk aspekt av att hyra ut till ett skyddat boende, i och med man som fastighetsägare kan få ett extra bidrag från kommunen för att upplåta lägenheter och lokaler åt skyddade boenden.

Vad är ett skyddat boende?

I ett skyddat boende bor utsatta personer, främst kvinnor, antingen själva eller med sina barn. Det är vanligt att ett skyddat boende består av en grupp mindre lägenheter och några gemensamma ytor, dr barn och vuxna kan umgås tillsammans med personal. Personalen bemannar de gemensamma ytorna dygnet runt, men det pågår ingen nattlig aktivitet.

Säkerheten på ett skyddat boende

På ett skyddat boende ställs stora krav på så kallat skalskydd, att det ska vara svårt att ta sig in för obehöriga. Det kan därför vara lämpligt att boendet har en egen ingång, med extra säkerhetsdörrar, galler, kameraövervakning etc. Detta skalskydd installeras dock mycket diskret och din fastighet kommer inte att förvandlas till ett fort. Det ligger i boendets intresse att ingen ska kunna misstänka att det finns ett skyddat boende på platsen.

Officiell verksamhet

Om du som fastighetsägare hyr ut lokaler till skyddade boenden för utsatta kvinnor, eller stödboenden till barn och ungdomar, gör du en stor insats för samhället och för de utsatta kvinnorna och barnen. Skyddade boenden behövs i dagens Sverige och behovet är stort. Alla dessa verksamheter drivs i samarbete med socialtjänsten, antingen kommunalt eller privat, och du behöver inte vara orolig för att det försiggår några skumraskaffärer. Det ligger i allas intresse att det skyddade boendet märks så lite som möjligt, så på vissa sätt kan man säga ett skyddat boende är den ideala hyresgästen för dig som fastighetsägare.

Om du som fastighetsägare är intresserad av att hyra ut till skyddat boende eller stödboende, hör av dig till kommunen så hjälper de dig att gå vidare. Du tar ett socialt ansvar och får samtidigt en diskret och skötsam hyresgäst.

Mer information om skyddat boende.

 

Är det möjligt att hyra ut en lokal i fastigheten?

16 maj 2018

I Stockholm så är det inte enbart bristen på bostäder som är talande. Bristen på lokaler är också väldigt stor. Ska man öppna en butik och söker efter en lämplig lokal i Stockholm så kommer man att se att det inte finns något extremt utbud och att de lokaler som finns - i de områden som är extra attraktiva - också kommer att kosta mycket pengar att hyra. Det är naturligt.

Som fastighetsägare kan det definitivt finnas ett värde i att se över om det är möjligt att hyra ut en del av sin fastighet till någon typ av affärsrörelse. Det kan generera extra inkomster och det kan dessutom handla om ganska stabila sådana - en lönsam verksamhet stannar ofta kvar i samma lokaler då man, så att säga, har satt sig och kunderna vet var man finns.

Hyr du ut till en momspliktig verksamhet?

En fråga som ofta dyker upp vid uthyrning av en lokal handlar om moms. Grundregeln i Sverige är att en sådan uthyrning alltid är momsfri. Men, ingen regel utan undantag. I Sverige så är det möjligt för en fastighetsägare att momsregistrera hela sin fastighet och därmed också kunna dra av ingående moms.

Detta förutsätter dock att hyresgästen bedriver en momspliktig verksamhet i lokalen. Ska du exempelvis hyra ut din lokal i Stockholm till en tandläkare eller en bank så är detta inte möjligt då deras respektive verksamheter inte är momspliktig.

Ett annat värde i att hyra ut till en tandläkare

Det finns alltså regler som måste följas vid uthyrning. Helt enkla är de dock inte att bena ut och enklast är att man tar kontakt med Skatteverket för vidare information samt rådgivning. Moms och olika avdrag å sido dock. Vi tänkte titta lite närmare på andra värden också. Det vill säga: vilken typ av hyresgäst är egentligen att föredra?

Om du fick välja mellan en tandläkare, en klädbutik eller en restaurang - vilken hyresgäst skulle du helst se i din fastighet i Stockholm? Vi skulle rekommendera en tandläkare i Stockholm vid denna hypotetiska fråga och av följande skäl:

  • Betalande kund: En tandläkare kommer - om inget oförutsett sker - att ha kunder som återkommer. Trogna sådana dessutom. Ser man till både en restaurang och en butik så är dessa betydligt mer osäkra sett till att kunderna väljer andra alternativ. En sådan lokal kan dessutom vara svår att hyra ut efteråt också.
  • Inget oljud på kvällarna: En restaurang har lejonparten av sina besökare under kvällstid. En butik skapar ganska mycket spring utanför. En tandläkare har sina kunder under dagarna. Det enda kruxet är ljudet från borrar och andra instrument som används. Men, där handlar det naturligtvis om att ljudisolera bort det värsta suset.
  • Inga lukter. Hyr du ut till en restaurang så måste det ofta ske större ingrepp i ventilationssystemen. Detta för att förebygga lukter. Naturligtvis: ett fungerande ventilationssystem ska alltid finnas - oavsett vilken verksamhet som hyr av dig. Men, risken är större att problem uppstår då en restaurang finns i fastigheten. Dessutom så har vi en annan risk i form av bränder. Det är tyvärr inte ovanligt att se att en brand har sin början i ett kök där man lagar mat och använder het värme samt olja att steka i.

Skaffa en mobil växel till företaget

10 maj 2018

Äger man flera fastigheter så blir kommunikationen extremt viktigt mellan dig och det företag som sköter den nödvändiga fastighetservice som krävs. Likaså blir kommunikation mellan detta företag och de som bor i huset också väldigt viktigt. En slags trestegsraket som måste fungera - men som dock sällan gör så.

Den största bristen sker i kommunikationen mellan de boende och företaget inom fastighetsservice. Går någonting sönder i fastigheten - eller i en enskild lägenhet - så måste detta åtgärdas direkt och en snabb kontakt måste kunna etableras.

Tyvärr så möts många frustrerade hyresgäster i dessa skarpa lägen av en tom lur. Det vill säga, man ringer och det är ingen som svarar. Eller också så svarar en telefonsvarare som hänvisar vidare till en annan person - som i sin tur inte har någon aning om vad han ska kunna göra för att hjälpa till. Ansvaret ligger inte på hans bord.

Vårt förslag för att undvika dessa situationer? En modern telefonväxel, eller snarare en mobil växel. Vi förklarar varför en mobil växel skulle vara en bra lösning på detta dilemma genom att rada upp några punkter:

Fördelar med en ny telefonväxel

  • Snabb kontakt - med rätt person. Det som är möjligt att göra med en mobil växel är att vidarekoppla samtal och därmed också möjliggöra en snabb kontakt. Som namnet antyder så använder du en smartphone och kan med denna - genom en app - även välja att växla mellan privata och arbetsrelaterade samtal. En olycka i en fastighet kan därmed lösas snabbare. Svarar inte den ordinarie kontaktpersonen så skickas samtalet vidare - till en person som fullt ut är införstådd kring vilket ansvar som han har.
  • Bättre kommunikation Du som fastighetsägare får information på samma snabba sätt - och kan också kopplas in i samtalet och delta. Detta kanske gäller främst vid åtgärder som kostar mer pengar. Det fina är dock att du kan befinna dig var som helst. En mobil växel är inte bunden av vilken operatör man har - det räcker med ett trådlöst nätverk - och det gör att kostnaderna blir lägre. Du som fastighetsägare kan således delat i viktiga samtal som gäller kostnader även om du för tillfället befinner dig på semester utomlands då en mobil växel heller inte är geografiskt låst.
  • Kommunikation er emellan Vem åker på uppdraget? Person A ringer till person B och säger att han måste rycka ut. Person B i sin tur sitter fast i en bilkö och då måste någon istället ringa till person C, som inte heller kan då han vabbar - har någon numret till person D? Det är inte ovanligt att sådana situationer uppkommer. Ett företag kan samordna alla samtal och hålla möten där samtliga anställda närvarar. Det ger en chans till ökad flexibilitet och bättre jobb. Här kan alltså person D (som stod längst ner på turordningen) säga att han befinner sig i närheten och direkt lösa problemet. Man slipper alla mellanhänder och får en rakare kommunikation mellan alla anställda.

Läs mer om telefonväxlar här.

Stort ansvar för att bostäderna inte gör någon sjuk

6 maj 2018

Ansvaret som en fastighetsägare har, kan inte nog betonas. Som fastighetsägare, i synnerhet om man hur ut lägenheter eller rum i fastigheten har man ansvar för att bostäderna är fria från risker för de boendes hälsa. Det gäller inte bara att se till att taket är fritt från hål och förfall. Det gäller att materialet som huset är byggt av inte avger farliga saker som kan påverka de boendes hälsa på något negativt sätt. Här listar vi några olika saker som man som fastighetsägare bör tänka på. Framför allt är detta aktuellt ifall det är ett äldre hus som man äger.

Vatten- eller fuktskada som avger mögelsporer

Har man fått en vatten- eller en fuktskada måste man riva ut delarna som har blivit utsatta för det. Om inte riskerar man att det bildas mögelsporer i fukten som letar sig in i folks lungor och ger andnings- och astmabesvär. Långvarig sådan inandning kan leda till sjukdomar. Därför måste man åtgärda fukt och vattenskador snarast och ersätta det drabbade området med nytt och friskt material.

Eternit avger asbest

Detta var ett särskilt populärt byggmaterial som användes för att täta bostäder. De vanligaste som man ser är hus som har eternitplattor i sin fasad. Sedan kan det finnas eternit i isoleringar runt golv och fönster samt runt ventiler. Är man osäker är det bäst att mäta abesthalten i ett hus och sedan sanera det så att det blir fritt från asbest. Ett saneringsföretag vet vilka åtgärder som krävs i enlighet med de olika halterna.

Blåbetong och vatten eller mark som avger radon

Detta är något som egentligen finns naturligt i naturen. Den mark som huset är byggt på kan avge radonhalter som inte är hälsosamma att bo i. Det finns riktvärden på cirka 200 becquerel per kubikmeter för att inte inomhusluften ska vara skadlig. Beroende på var i huset som radonet finns, bör man be ett företag som utför radonsanering att göra det på olika sätt. Har man det marken, kan man isolera husets undersida för att radonet inte ska leta sig in. Finner man radonet i blåbetong, där det är vanligt, kan man antingen täta husväggen från det, installera bättre ventilation – för att ”tunna ut” radonhalten från inomhusluften. Finner man radonet i vattnet kan man egentligen på samma sätt lufta vattnet för att ”tunna ut” det. Man kan installera ett kolfilter eller byta vattenkälla.

Har du behov av mätning av asbest, radon eller fukt kan man alltid få goda råd av Boverket om hur man ska gå till väga för att mäta något av detta. Det finns flera olika företag som arbetar med saneringar av detta. Det är nämligen mycket viktigt att få bort det. De har kunskap om de olika skadliga ämnena och vad som bör åtgärdas och hur. Har du behov av

Viktigt ta sitt ansvar byta fönster på fastigheten

2 maj 2018

Ibland förekommer det reportage i massmedierna om hur det är att bo i ett typiskt hyreshus. Det är nu mer än 20 år sedan som politikerna bestämde att vi inte ska ha statligt ägda bostadshus. Man sålde ut i rask takt alla bostäder som staten tidigare ägde och hade ansvaret för. På det sättet ansåg man att privat ägande var bättre än det statliga. Staten var en dålig ägare, tänkte man.

Hyresgästerna mer känsliga för giriga fastighetsägare

Därmed släppte man en hel del bostäder till den fria, konkurrensutsatta marknaden och många skulle hävda att giriga kapitalhungriga företag lade vantarna på bostäderna. Många av dessa ”kapitalhungriga” och ”giriga” företagen struntar i princip i hyresgästerna (som tur är det inte alla). Det viktigaste är att suga ur hyresgästerna så mycket pengar som det bara går och sänka företagets kostnader till ett minimum. Det har gett att många hyresgäster är tvungna att bo i dragiga, fula bostäder med trapphus som har sett bättre dagar, tvättstugor som är dammiga, smutsiga och fönster som släpper ut en massa inomhusvärme. De stackars hyresgästerna lever i misär, trots att de betalar höga summor för sina bostäder. Särskilt i storstäderna där det råder bostadsbrist, har gjort det möjligt för fastighetsägarna att ta ut ockerhyror, samtidigt som bostäderna förblir renoveringsmässiga.

Då vet du att det är dags för ett fönsterbyte

1. Fönstren är skadade

2. Fönstren är immiga

3. Fönstren är dragiga

4. Det är svårt att stänga eller öppna fönster

Om fönstren är skadade är det sällan någon tvekan om att det är dags att byta ut dem. Om karmarna är av trä, och de har en skada, är risken stor att skadan på karmarna äter sig in i träet så att skadan förstoras och blir värre. Om fönstren är immiga och dragiga är det även då dags att byta ut dem. Det indikerar på att de är otäta och släpper ut all inomhusvärme. Du som fastighetsägare är tvungen att elda på värmen ännu mer. Då kan du sänka dina utgifter genom att byta ut dem, eftersom nya fönster har en bättre isolering. Har du svårigheter att öppna eller stänga fönstren är det indikationer på att fönsterkarmarna har satt sig, och det är dags att byta ut dem.

Välj ett företag som hjälper till att både riva ut de gamla fönstren och montera de nya. Det finns företag som hjälper fastighetsägare allt från att riva ut allt gammalt material, montera in de nya fönstren och hjälpa till med allt kringarbete för att de nya fönstren ska sitta korrekt.

Förebygg fukt- och vattenskador med underhåll

15 apr 2018

Vattenläcka, eller fuktskador är två begrepp som du som fastighetsägare inte vill vara med om. Får du vattenläckor eller fuktskador kan det kosta dig dyrt. Du blir eventuellt tvungen att riva ut allt som har kommit i kontakt med vattnet och som har angripits av fukten. Sedan måste du ersätta allt det med nytt och fräscht material och sedan se till att något liknande inte händer på nytt. Då kan du faktiskt som fastighetsägare förekomma den typen av skador genom ett aktivt underhåll. Är du proaktiv kan du i stället se till att dina hyresgäster, eller om du själv bor i fastigheten som du äger, får en bra standard på boendet.

Är det dags att byta ut stammarna?

Varför inte byta ut stammarna? Eller installera relining? Om du är osäker på hur stammarna; rören och hela VVS-installationerna mår, kan du anlita ett företag som går in med kamera och kontrollerar det. Då kommer de med miniatyrkameror, som de styr med hjälp av en dator och du kan till och med själv vara med så du med egna ögon ser hur det är ställt med rören. Om du då, tillsammans med VVS-företaget ser att det finns en viss risk för rost, eller någon annan skada, bör du kanske byta ut dem, eller lägga in relining-rör.

Rören kan var tillverkare i olika slags material, beroende på när de är installerade. Äldre hus kan har gjutjärnsrör, de kan hålla i mellan 30 till 50 år. Det finns till och med kopparrör som även de håller i 30 till 50 år. Har du en fastighet från 1960- till 1970-talet då kan du ha rör i plast och de håller bara i mellan 20 till 30 år.

Anlita en rörmokare i Uppsala

Bor du i Uppsala kan du välja mellan olika rörmokarfirmor, en snabb sökning på nätet ger för handen att det finns över 400 rörmokare i Uppsala, med omnejd. I det läget kan det kännas lite hopplöst – vilket av 400 rörmokare ska man välja mellan? Det viktigaste är ju att de arbetar nära dig, och att de är certifierade och behöriga att arbeta med VVS-arbeten. Intyg på det ber du om i samband med att du begär om en offert, referenser och samtidigt frågar om de gör kostnadsfria besök på plats för att kunna ge mer exakta offerter.

När du väl har dem på plats och ber dem kontrollera dina rör, märker du om de är seriösa, hur de tänker och om de kan sin sak. Sedan är det bara att köra om allt känns och verkar bra. Är du fortfarande osäker kan du kolla upp företaget på allabolag.se. Det är viktigt att veta att de inte är en dagsslända, som är väck i morgon. Då måste du göra om allt arbete för att hitta en ny rörmokare.

Mer ekonomiskt och miljövänligt restaurera

12 apr 2018

Är du fastighetsägare vet du att det är mer ekonomiskt för dig att lacka om den mesta inredningen som hyresgästerna kanske egentligen vill ha utbytt. Istället för att handla in ny köksinredning är det mer ekonomiskt att lacka om köksskåp och -luckor. Det är även det mest miljövänliga du kan tänka dig när det kommer till inredning. I stället för att köpa nya saker som tar industrins resurser i anspråk, är det mer miljövänligt att restaurera upp inredning, och återanvända det som redan finns. På det sättet kan du som hyresvärd marknadsföra dig som miljövänlig. Och det är inte illa då vi alla måste bli miljövänliga och tänka på jordens resurser och inte skapa de gigantiska avtrycken på miljön som vi gör för tillfället.

Vi måste komma bort från köp-slit-och-släng-mentaliteten

Allt mer har vi vanliga konsumenter också insett detta. Många förståsigpåare har också spått att renoverings- och restaureringsindustrin kommer att behöva växa. I framtiden kommer att vi just därför behöva fler som kan restaurera sakerna istället för att vi bara ska slänga och köpa nytt. Detta gäller egentligen inom alla branscher. Vi behöver återuppta kunnandet om hur vi restaurerar sakerna och de företag som arbetar med detta har ett gyllene försprång.

Tillbaka till köksinredningen är det ett faktum att ny färg och omlackering åstadkommer ett stort lyft för den som har tröttnat på den gamla färgen och de slitna skåpen och luckorna. För dig som fastighetsägare gäller det att du får bra priser för den restaureringen som hyresgästerna efterfrågar. 

Här hittar du restauratör av köksskåp och -luckor

I hela Sverige finns det fler än 500 företag som arbetar med lackering, av dem är det cirka 100 som arbetar med inredning. I Stockholm finns det cirka 20 företag som arbetar med omlackering av köksinredning.

Söker du aktivt efter ett företag som arbetar med omlackering, är det bra att till exempel börja med att googla lackering Stockholm, om det nu är där du äger dina fastigheter. Annars skriver du in i sökfältet orten där fastigheterna finns. Fråga om offert och referenser. Vill du kan du även kontrollera med kronofogden så att de inte är på konkurrensens brant och inte finns i morgon.

Detta är viktigt med lackeringen

Du vill ju ha hantverkare som är nogranna och som renoverar dina möbler och inredning med varsam hand. En hantverkare som lyssnar på dina önskemål och som är kompetenta, kunniga inom sitt område och som är måna om att alltid arbeta med hög kvalitet. Antagligen vill du säkert ha tillbaka din köksinredning så fort som möjligt och då kanske du ska välja en firma som arbetar snabbt och inte drar ut på tiden.

Låt inte fastigheten förfalla!

8 apr 2018

Alldeles får många fastighetsägare låter sina fastigheter förfalla. De struntar i sina dem och de struntar i hyresgästerna. Ofta ser man riktigt smutsiga trapphus i olika hyreslägenheter. Ändå kostar hyreslägenheter varej månad i hyra, relativt mycket i storstadsområden. Det kan finnas hål och färg som flagnar i trapphus. Inne i lägenheterna kan fönstren vara slitna, färgen flagnar, ventilerna har sett bättre dagar. Golven är slitna och vedervärdiga och rummens tapeter är slitna. Vill hyresgästen ha bättre standard får hen betala den renoveringen själv vilket är helt fel, eftersom inta sådan kostnader tillfaller hyresgästen den dagen han eller hon vill flytta. Det tillfaller endast fastighetsägaren.

Hyresgästern har inget som lockar att stanna

Det gör att hyresgästen inte har några incitament att stanna kvar, eller låta renovera sin bostad. Man kan ju undra vad hyreskostnaden går. Säg att en fastighetsägare får in cirka 6.000 kronor för en enda bostad på tre rum och kök, och att samma ägare äger 6.000 kronor i 600 fastigheter. Det blir 36.000.000 kronor per månad och 432 miljoner kronor per år. Att dessa pengar inte skulle kunna räcka till att låta fastighetens lägenheter renoveras vart femte år, är ganska otroligt.

Många fastighetsägare låter renovera hyreslägenheternas golv först vart tjugonde eller femtonde år, om ens då. Ett golv blir väldigt slitet. Där går människor med skorna på, möbler dras fram och tillbaka. Barnen leker med sina hårda leksaker på golvet och så vidare. Särskilt gamla trägolv behöver slipas vart tionde år om det ska hållas rent och fräscht. Har man en ekparkett, till exempel, behöver det underhållas med regelbundenhet. Mjuka trägolv såsom furu eller al, blir visserligen smutsiga lätt, men kräver inte lika ofta underhåll.

Man bör slipa om golv vart tionde år

Idag går de flesta golv att slipa, oavsett material. Så går även plast och laminat att slipa med gott resultat. Ska golvet bli rätt slipat krävs det att någon som är erfaren slipar det. Det gäller att man känner till hur slipmaskinen fungerar och hur man slipar på rätt sätt. När man väl har slipat färdigt golvet bör man behandla det med rätt sorts ytbehandling. Gör man det på rätt sätt förlänger man golvets hållbarhet med flera år. Golvet får en snygg yta och klarar ännu några års slitage. Många skaffar nytt golv alldeles för lättvindigt. Att istället slipa och behandla golvet är mycket mer miljövänligt.

Inte svårt få tag i golvslipning

Det är inte svårt att få tag i företag som slipar golv. Bara i Göteborg finns det mer än 10-tal företag som arbetar med golvslipning, och ännu fler som lägger nya golv. Om du googlar golvslipning Göteborg, eller en annan ort, där du bor, får du flera förslag på företag som arbetar med golsvlipning. Då kan du få tag i en goilvslipare. Be om offert och referenser och be dem besöka ditt hem för en golsvlipning. Då vet du lite mer vad du får för pengarna.

Ordna ett grovsoprum i din fastighet med IBC-tankar

7 apr 2018

Det finns ingen lag på att du som fastighetsägare måste ha ett grovsoprum i fastigheten. Däremot är du skyldig att se till att hyresgästerna har möjlighet att göra sig av med grovsopor, antingen genom att beställa hämtning eller en container med jämna mellanrum. Har du ett möjlighet att ordna ett grovsoprum är det dock alltid uppskattat av hyresgästerna och kan faktiskt på många sätt bidra till ökad trivsel och samhörighet mellan hyresgästerna, förutsatt att du ställer upp ett antal tydliga regler  och ser till att de hålls.

Bidra till återvinningen

Med ett grovsoprum ger du möjlighet till dina hyresgäster att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig av med saker de inte längre behöver, samt andra former av avfall som elsopor och kemikalier. Du kan också beställa regelbunden hämtning av grovsoporna genom något av alla de företag som erbjuder tjänsten. Samtidigt kan du om du har möjlighet låte en del av grovsoprummet bli ett ”bytesrum” där hyresgästerna ges möjlighet att ta hand om saker som kanske fungerar men som den tidigare ägaren tröttnat på.

Det betraktas egentligen som stöld att ta något från ett grovsoprum, något som kan verka konstigt eftersom sakerna uppenbarligen ställts där för att slängas. Men så säger lagen i varje fall. Däremot kan du som hyresvärd välja att upplåta en del av ytan som ett bytesrum och göra tydligt att det som ställs där kan tas om hand om andra hyresgäster om de så vill. Ett bra exempel är böcker, kläder och elektronikutrustning. Ofta slängs fullt fungerande TV-apparater, stereoanläggningar etc, enbart därför att den tidigare ägaren köpt nytt. Att låta sakerna återanvändas bidrar till en bättre miljö, samtidigt som dina hyresgäster kan dra nytta av det.

Sortering i IBC-tankar

Alla grovsopor måste sorteras innan de hämtas upp. För att kunna sorteras behövs rejäla kärl, och här kan det vara bra att kolla på IBC-tankar. IBC-tankar kallas även farmartankar och är en kubformad plasttank, lite drygt en meter på varje sida, som används till transport av till exempel diesel till traktorer och även till matvaror som spannmål och ris, så kallat bulkmaterial. Till formen är den perfekt som återvinningskärl och den är stadig i konstruktionen. Toppen på tanken sågas av och därefter har man ett stort kvadratiskt kärl som rymmer flera tusen liter. EN IBC-tank står på en medföljande pall vilket gör den lätt att lyfta ut till lastbilen med en pallyftare.

Vad ingår i hämtningen?

Du kan beställa hämtning av alla typer av sorter, dock är du inte skyldig att se till att kemikalier och annat farligt avfall hämtas, utan det bör varje hyresgäst själv ansvara för att det kommer till återvinningscentralen snabbast möjligt. Men en IBC-tank har du dock möjlighet at ta hand om exempelvis färg- och sprayburkar och dylikt, men det kommer att kosta extra att få det bortforslat och omhändertaget.

Förutom att grovsoporna hämtas blir de också hanterade och sorterade, vilket ingår i totalpriset. Ju tydligare du ordnar ditt grovsoprum, desto lättare blir hanteringen, både för hyresgästerna och de som hämtar soporna. Se till att varje kärl märks tydligt, och har du ett bytesutrymme bör du vara noggrann med att tydligt markera det. Ha även som tumregel att det som inte tagits om hand innan en hämtning, kommer att bli bortforslat.

Alla måste hjälpas åt

Ett grovsoprum fungerar bara så länge alla hyresgäster respekterar de regler som finns. Se till att detta blir tydligt för hyresgästerna. Grovsoprummet är tillhandahållet av dig som fastighetsägare, men det är de boende som måste ta ansvar för att det sköts på ett korrekt sätt, annars blir du tvungen att stänga det och kanske övergå till att beställa en container då och då.

Läs mer på https://www.ibctank.se.

Se över dina fastigheter!

30 mar 2018

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar för sina hyresgäster, deras liv och hälsa. Alla hus som är byggda före 1980, lär ha asbest i byggmaterialet. Om det inte är ett hus som är äldre än från 1930-talet, lär huset ha asbest. Om det inte är så att man har varit förutseende och renoverat bort asbesten bör man alltså riva bort den och ersätta asbesten med annat, bättre och hälsosammare material. Du lär hitta asbest i princip allt material som har använts för att isolera, brandsäkra i ventiler, fogning av kakel, täta mellan rum mellan betona och plastgolv, i olika rörpackningar, som tillsats i murbruk och fogningar. Den kan finnas i armerad påläst och elkablar och i golvmaterial. Förut använde man det även i fartyg, i ångpannor och i rörisoleringar. Det kan vara lite svårt att avlägsna asbesten då den ofta förekom som blandmaterial i till exempel cementskivor, rör, mellan vägg och golv i plastmattor, i kaklet, i gasspisar, i mattlim.

Sanera bort asbesten i fastigheter

Om du som är fastighetsägare bestämmer dig för att dina fastigheter bör saneras måste du vända dig till någon som är utbildad i sanering av asbest. De sanerarna måste ha kunskap om hur man avlägsnar asbesten, bygger säkerhetsanordingar som skyddar dem själva och andra som kan komma i kontakt med asbesten. Materialet är nämligen som farligast när det hanteras. Då är et viktigt att den som hantera den vet hur de ska göra för att minimera riskerna så mycket som möjligt. Har de gått utbildning, får de ett certifikat som intygar att de har rätt utbildning.

Rätt utbildade sanerare

De som sanerar asbesten måste ha gått igenom en hälsoundersökning utförd av läkare för att godkännas som sanerade av asbest. Det är bäst för dig som ger dem uppdraget och för deras egen säkerhet att endast certifierade sanerade jobbar med asbesten. Mindre nogräknade byggherrar anlitar byggjobbare från andra länder som inte har kunskap varken om vilket material de arbetar med, eller vilka säkerhetsföreskrifter som finns som ska skydda dem. Att anlita sådana mindre nogräknade byggherrar avråder di bestämt ifrån. Det är omoraliskt och utsätter arbetarna för stora hälsorisker. Även om en svensk, certifierad sanerade kostar mer att anlita än någon som inte är det, är det värt varenda krona att anlita någon som har rätt utbildning, rätt skyddsutrustning och som gör saneringen på ett säkert sätt. Läs mer om utbildning inom asbestsanering på: http://www.asbestutbildning.nu.

Frågor och svar om att anlita en kontrollansvarig

28 mar 2018

Vid byggnationer som kräver mark-, rivnings- eller bygglov är det upp till byggherren att utse en certifierad kontrollansvarig. Det här ska ske enligt lag, då närmare bestämt enligt plan- och bygglagen. Det är inte bara nybyggen som kräver en kontrollansvarig, utan också om en redan befintlig byggnad ska ändras i större drag, till exempel om bärande delar berörs på något sätt. I den här texten svarar vi på vanliga frågor och svar som kan dyka upp för den som ska anlita en kontrollansvarig. 

Krävs certifikat?

Ja, numera krävs att den kontrollansvarige innehar ett certifikat. Så har det inte alltid varit, men sedan kravet infördes i EU:s tjänstedirektiv har Sverige (och politiker i Stockholm) beslutat följa det. Om du hittar en kontrollansvarig som inte kan uppvisa detta, är det en varningsflagga av rang. Certifierade kontrollansvariga är standard idag, och något annat vore konstigt. 

När bör man ta in den kontrollansvarige?

Som nämnt i inledningen tar man in en kontrollansvarig vid byggnationer som kräver rivnings-, mark- eller bygglov. För den som ska bygga nytt skadar det dock absolut inte att ta in en kontrollansvarig så tidigt som möjligt i processen. Många viktiga beslut och vägval tas redan i planeringsstadiet, och där kan en kontrollansvarigs kompetens komma till nytta. Särskilt fördelaktigt kan det vara om bygget är utmanande på något vis (kanske en experimentell byggnad i centrala Stockholm?), och där många viktiga beslut tas tidigt i processen. 

Vad kostar en kontrollansvarig?

Det här är givetvis en fråga som är svår att ge ett rakt svar på. Handlar det om ett stort projekt i Stockholm eller en mindre fristående villa lite mer avlägset? Som regel är storleken på projektet den mest avgörande faktorn. En annan faktor som spelar in är byggherrens önskemål och hur tidigt man tar in den kontrollansvarige. Om det handlar om det förstnämnda i exemplet ovan (ett stort projekt i en storstad som Stockholm), kan väldigt många besök krävas för att den kontrollansvariga ska kunna säkerställa att kontrollplanen följs till punkt och pricka. Kostnaderna blir då, av naturliga skäl, högre. 

Vad innebär självständig ställning?

Kanske har du hört att en kontrollansvarig måste ha en självständig ställning? Det här är viktigt om allt ska gå enligt reglerna. Självständig ställning innebär att den kontrollansvarig inte får vara nära släkt med den som ska utföra åtgärderna. Inte heller är det tillåtet att de jobbar på samma företag, eller på annat sätt har en mycket nära anknytning. Om någon i familjen har skaffat ett certifikat, eller om en kollega har vidareutvecklat sin kompetens, är det ingen som kan hjälpa till med just ditt bygge. Läs mer här om kontrollansvarig i Stocknholm på: http://www.kontrollansvarigstockholm.nu.

Håll hög standard på dina lägenheter

20 mar 2018

Är du fastighetsägare och har ett stort fastighetsbestånd? Då ansvarar du för många lägenheter och det är viktigt att ha bra hyresgäster som är noggranna med att betala hyran i tid. Alla som äger lägenheter som de hyr ut, vet hur viktigt det är att få rätt sorts hyresgäster. Vissa mindre nogräknade fastighetsägare har gjort egna hemmasnickrade listor på hyresgäster de INTE vill ha,  vilket är olagligt. Enligt personuppgiftslagen får man inte samla information om människor med uppgift om deras status, civilstånd eller adress. Man får heller inte neka personer på grund av deras sexuella läggning, härkomst eller etnicitet. Det finns några sådana domar som Diskrimineringsombudsmannen har drivit, då hyresgäster har nekats bostadskontrakt på grund av sin härkomst eller sin etnicitet.

Hyresgäster får inte diskrimineras

Som fastighetsägare är det lätt hänt att man tänker att så länge man äger fastigheterna, har man rätt att göra som man vill, men riktigt så enkelt är det inte. Människor skyddas av lite olika lagar om diskriminering, och det kan vara svårt att neka någon som kan uppfatta det som en kränkning. Det man kan göra är att i stället vara mån om att höja lägenheternas standard, och höja hyrorna i stället. Då får du den typen av hyresgäster som har råd med standarden på lägenheterna. Det blir en win-win-situation. Du får de hyresgästerna som du önskar som har råd med en bättre standard, hyresgästerna får finare standard på sitt boende.

Vad kan du då göra?

Du kan låta renovera lägenheterna. Efter fem år kan de vara i behov att ses över. Många sliter hårt på sina lägenheter. Framför allt kök och badrum behöver regelbunden renovering. De rummen utsätts för stort slitage. Beroende på vilken typ av hyresgäster du har kommer lägenheterna att slitas ut olika snabbt. Hyresgäster med barn, husdjur, som röker eller har en livsstil som nöter på bostaden mer än, säg pensionärer som lever ett stilla och lugnt liv, behöver du renovera ditt bestånd med jämna mellanrum. Höjer du då hyran och låter hyresgästerna betala för den höjda levnadsstandarden får du den typen av hyresgäster som klarar av den högre levnadsstandarden.

Renovera om i dina lägenheter

Vad bör man renovera i första hand? De rum som slits ut snabbast är kök och badrum. Här handlar det om att byta ut vitvarorna, så som spis, frys, kyl, disk- och tvättmaskin och torktumlare. Du kanske vill kakla om badrummen och lägga klinker på badrumsgolven? I De övriga rummen handlar det om att tapetsera och måla om dörrlister. När det kommer till golv gäller det att se över trägolv, slipa om eller lägga nytt. Att golv är bland det som slits ut först, är inte så konstigt. Vi gör ju allt på golvet. Har hyresgästerna barn, husdjur eller liknande slits golven ut först av allt. Ska du som fastighetsägare agera miljövänligt OCH ekonomiskt är en slipning av golven att föredra framför att lägga nya golv. Det kan vara bra att anlita en totalentreprenör då det kommer till golvläggning och slipning. Fortsätt läsa mer här om golvslipning och golvläggare i Stockholm.

Så mycket kostar markiser i Haninge

19 mar 2018

Haninge är en relativt liten kommun (jämfört med stora Stockholm, som ligger strax norr), men trots det finns ett gediget utbud av solskydds- och markisbutiker här. Även butiker som ligger i närliggande kommuner riktar sig mycket mot boende i Haninge. Det finns många villa- och radhusområden, där markiser är mer regel än undantag att ha på sitt hus. 

Markistypen påverkar

Det finns flera saker som påverkar priset på de markiser du tänkt köpa. Till exempel är motoriserade markiser normalt ganska mycket dyrare än vevmarkiser. Elinstallationer ska dessutom göras av en behörig elektriker, vilket kan spä på kostnaden med någon tusenlapp (eller mer). En annan avgörande faktor är givetvis storleken – större markiser är dyrare än små (även om de kan bli billigare per kvadratdecimeter, då en slags ”mängdrabatt” ges).

De här stora faktorerna påverkar till störst del. En annan faktor är givetvis prisskillnaderna mellan olika butiker. Många markisbutiker har liknande prissättningar, men det kan skilja sig åt en hel del. Inte minst har olika butiker olika erbjudanden vid olika tillfällen – det kan alltså löna sig att titta hos samtliga butiker som säljer markiser i Haninge, innan man bestämmer sig för ett köp. 

Byggvaruhus

De flesta butiker som säljer markiser, inte minst de i Haninge, har ingen eller mycket lite information på sina hemsidor gällande priser. Det enda som kan ses är lovord som ”bra priser” eller ”svensktillverkat”. Enklare är det att se priserna på markiser som säljs i byggvaruhus. Till exempel säljer ett byggvaruhus i Haninge en manuell markis på 300 x 200 cm för strax över tusenlappen. 

Samtidigt är det många som gärna handlar markiser hos lite mer nischade aktörer. Man kan då få bättre rådgivning och kan dessutom känna sig trygg med att installationen av markiserna är ordentligt utförda (om man beställer det med, vill säga). 

Motorns påverkan på priset

Som nämnt tidigare i den här texten har motorn en mycket stor påverkan på slutpriset. På samma byggvaruhus i Haninge säljer man en relativt stor markis med motor för nästan 12 000 kronor – en väsentlig skillnad mot den tusenlapp som den manuella markisen kostade. 

Men det ska givetvis nämnas att motorn inte är den enda skillnaden mellan dem. Den här är också ganska mycket större och kommer med LED-belysning. Attiraljer som dessa höjer naturligtvis priserna – och det är upp till var och en att välja, beroende på vad det är man söker i en markis.  Läs mer om markiser som du kan köpa i Haninge på: http://www.markiserhaninge.se.

Underhåll av asfalterade ytor

7 mar 2018

Runt om i Stockholm pågår ständigt en jakt på att identifiera och åtgärda skador som uppkommit på vägar och andra ytor som belagts med asfalt. Asfalt är ett tåligt och flexibelt material och det är förstahandsvalet när det kommer till hårdgörning av ytor, men det utsätts också för hård belastning i form av trafik och klimat. I Stockholm är det kommunen som ansvarar för gatunätet och de allmänna ytor som belagts med asfalt. För innergårdar står fastighetsägare för underhållet och det sköts vanligen av en fastighetsförvaltare.

Olika typer av påverkan

Man brukar skilja på naturpåverkan och mänsklig påverkan. Naturpåverkan är det slitage som naturligt uppkommer på asfalt, dels genom tidens gång och dels genom årstidernas växlingar. Ju äldre asfalten blir, desto torrare och skörare blir den. En tungt trafikerad väg kan behöva en helt ny beläggning efter ungefär tio år, medan underhåll av asfalten behöver ske betydligt oftare än så. På en innergård som sköts om allt eftersom, räcker det oftast med en ny asfaltering vart tjugonde år ungefär.

Naturlig påverkan

Framför allt är det vintertid som mycket sker som påverkar asfalten negativt. När tjälen går ner i marken expanderar markvolymen under vägen och kan orsaka sprickor och ojämnheter. Ju mer vatten som tränger ner i vägen via sprickor och ojämnheter, desto större blir tjällyftningen. Det är alltså en ond cirkel som skapas, där tjälen orsaka sprickor, som i sin tur orsakar mer tjäle, osv. Större stenblock som grävts ner i väggrunden kan också röra sig mot ytan, så kallad blockuppfrysning. Sprickor som uppstår måste tätas med ny asfalt, oftast läggs ett nytt lager ut över det berörda området. Ojämnheter kan ibland kräva att man river upp asfaltslagret och åtgärdar de förstärkande och bärande delarna av vägen, såsom block och förstärkningslager.

Mänsklig påverkan

Ju mer dubbdäck som används, desto större blir slitaget på vägen, vilket såklart skapar problem vintertid, då många i Stockholm och resten av landet använder dubbdäck på bilarna för att kunna färdas säkert. Men även vanliga däck orsakar med tiden stort slitage i form av hjulspår och nednötta vägpartier. Även här är det fläckvis underhåll med ny asfalt som gäller. Åtgärdas inte problemen med en gång riskerar de att bli ännu större och därmed även underhållet, så det gäller för den som ansvarar för underhåller att vara på tårna. Stockholms gator och Sveriges vägar inspekteras regelbundet och även allmänheten brukar vara behjälplig med tips på asfalterade ytor som behöver underhåll snarast.

Gårdar, parkeringar och andra ytor

Samma problem som med vägar uppstår förstås även på andra asfalterade ytor, som skolgårdar, parkeringsplatser och innergårdar till exempel. Dock tar ju slitaget längre tid. Ett vanligt problem är marksättningar som orsakar nedsänkta partier där regnvatten samlas. Vid hårt väder kan sådana områden bilda veritabla sjöar, något som kan vara livsfarligt på till exempel en skolgård. Ständig vaksamhet och underhåll av problemområden är därför minst lika viktigt på denna typ av ytor.

Till sist

Trot de problem som kan uppstå är asfalt ändå det vanligaste materialet för hårdgörning av ytor, och kommer antagligen att så förbli. Det är helt och hållet återvinningsbart och har ingen miljöpåverkan utom vid tillverkningen. På skolgårdar och förskolor håller det dock på att konkurreras ut av olika typer av gummimaterial, som helt enkelt är lite skönare att trilla omkull på. Och det kanske är lika bra. Har du problem med asfaltsytor på exempelvis din garageuppfart gör du rätt i att kontakta ett proffs på asfaltsarbeten i Stockholm snarast möjligt. Upptäcker du problem när du är ute och kör i Stockholm gör du bäst i att slå en signal till gatukontoret. Läs mer om ett företag som utför asfaltering i Stockholm på: asfaltstockholm.se.

Se över elsäkerheten i gamla fastigheter

28 feb 2018

Vet du om att du har ett äldre hus, säg från 1950- eller 1960-talet bör du ser över alla eluttag i fastigheten. Det kan finnas en hel del säkerhetsrisker, om du inte har bytt ut alla gamla uttag. Till exempel kan man få strömförande diskbänkar om man har anslutit en brödrost i ett gammalt och ojordat uttag i köket. Är det ett gammalt uttag, som har en koppling till en jordad sladd, bryter inte säkringen om det skulle uppstå något fel på brödrosten. Då kan både brödrosten och det som finns nära, på eller under brödrosten strömförande och de som bor där kan få riktigt otäcka elchocker.

Andra säkerhetsrisker är om någon har dragit el med ojordade sladdar till något aggregat i fuktig miljö, som i badrum, eller kök. Har man kopplat ett aggregat med en ojordad sladd och det blir fuktigt i köket eller i badrummet kan aggregaten bli strömförande i värsta fall. Det är därför man inte ska lämna kvar ojordade uttag i någon fastighet. Alla uttag bör snarast brytas ut mot jordade sådana.

Elektricitet är en stark kraft

Många tänker inte på att elektriciteten innebär en viss fara. Elektricitet ska alltid skyddas av rätt skyddsmaterial; bland annat av gummi – och vara installerat på rätt sätt. Även om uttagen blir lösa och hänger utanför väggen, för att hyresgästerna, eller bostadsrättsägarna har råkat skuffa möbler eller andra tunga saker på uttagen som har rubbat dem, bör de genast åtgärdas av behöriga elektriker. Läs mer om elektriker i Uppsala på denna site: elektrikeruppsala.nu.

Skaffa ett digitalt proppskåp

Har man  ett gammalt proppskåp kan man även installera en digital lösning på  proppskåpet. Man kan exempelvis bryta strömmen av flera olika anledningar. På företaget Maneto Labs, som till och med har blivit omskrivna  i ansedda magasinet The Economist. Där beskrivs företaget som en nytänkare inom elektricitet och proppskåp.

Som exempel nämns att man via sin smartphone kan välja att bryta elen. Man kanske vill höja eller sänka värmen hemma. På det sättet blir elektriciteten styrd på distans, var du än råkar befinna dig. Skulle barn till exempel vara ensamma hemma, och något skulle hända, kan alltså föräldrarna välja att stänga ner elektriciteten. Det är en säkerhetsåtgärd om man inte hinner själv hem och rädda situationen.

Man behöver alltså inte enbart stänga av elektriciteten på grund av att ett elfel, eller att elnätet blir överbelastat. Skulle den bli det, utlöses elavstängningen som sker på digital väg, snabbar än ett gammalt, vanligt proppskåp.

Hur hittar man rätt elektriker som kan utföra installationer vid en renovering eller nybygge? Känenr man itne till någon direkt vid handen kan man fråga andra hantverkare. Ofta samarbetar både snickare, målare och elektriker och kan utföra arbeten gemensamt. Får du inget bra napp där, kan du rådfråga vänner och bekanta, eller så rådfrågar du nätet. Lycka till!

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.