Företagsrekonstruktion kan innebära uteblivna intäkter för dig som fastighetsägare

Att hyra ut lokaler till företag är oftast ur ekonomis synvinkel mycket fördelaktigt, men innebär också alltid ett visst mått av risktagande. Skulle företaget som hyr lokaler av en hamna på obestånd och inte kunna betala hyran, kan man som hyresvärd inte bara säga upp kontraktet hur som helst. I stället blir man som hyresvärd en av borgenärerna, fordringsägarna, och måste i god rättsordning ställa sig i kö bland alla andra som företaget är skyldigt pengar. Om företaget försätts i konkurs direkt är chanserna att få åtminstone en del av skulderna betalda. Om företaget däremot får tillstånd att genomgå en rekonstruktion, som sedan misslyckas, minskar chanserna dock drastiskt.

Konkurs och företagsrekonstruktion

Ett företag som hamnar på ekonomiskt obestånd, det vill säga inte har råd att betala sina löpande utgifter, som hyra till exempel, kan begäras i konkurs antingen av företaget självt eller av en borgenär. Vid en konkurs går en konkursförvaltare in och gör upp en plan för hur företagets skulder ska kunna betalas. Ofta upprättas ett ackord, det vill säga en nedskrivning av skulderna och borgenärerna ersätts med en procentuell del av skulden. Som fordringsägare är det inte mycket mer man kan göra än att acceptera ackordet och, i en hyresvärds fall, hitta en ny hyresgäst.

Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion ska enligt lagen om företagsrekonstruktion beviljas om det bedöms att företaget kan fortsätta med hela eller delar av verksamheten under någon form och att det går att komma till rätta med företagets ekonomi. Även en ansökan om företagsrekonstruktion kan lämnas in av företaget självt eller av en borgenär. Rätten har att besluta inom två veckor om en rekonstruktion ska beviljas eller ej. Som borgenär kallas man till ett sammanträde där man får yttra sig om huruvida tingsrätten bör bevilja en företagsrekonstruktion. Det gäller då att veta hur man ska resonera som hyresvärd.

Vad innebär en företagsrekonstruktion för dig som hyresvärd?

Att din hyresgäst går igenom en företagsrekonstruktion kan vara bra – om rekonstruktionen lyckas. Om hyresgästen tidigare skött sina betalningar och andra åtaganden, och på det hela taget varit en bra hyresgäst, bör du som värd uppmuntra rekonstruktionen. Under tiden som rekonstruktionen pågår kan du dock inte begära att få ut det hyresgästen är skyldig eftersom alla skulder fryses under tiden som rekonstruktionen pågår. Ett av målen med rekonstruktionen är sedan att rekonstruktören ska komma fram till ett ackord som alla borgenärer kan acceptera. Vanligtvis är det beloppet på minst 25% av skulden.

Skulle rekonstruktionen misslyckas och leda till en konkurs blir det dock svårare att få ut några pengar, eftersom skulden till rekonstruktören, som vanligtvis är mycket hög, då prioriteras och det blir mindre, om ens något, kvar till övriga borgenärer. Om du har skäl att misstänka att rekonstruktionen inte kommer att lyckas bör du därför motsäga dig rekonstruktionen och försöka få övriga borgenärer med på tåget.

Är rekonstruktionen bara taktisk?

En del företag begär en rekonstruktion utan hopp om att den ska lyckas, i desperation och som en sista taktisk manöver innan konkursen blir ett faktum. Har du anledning att tro att så är fallet med din hyresgäst ska du även här se till att motsätta dig rekonstruktionen och även att tala med övriga borgenärer. Gå på de sammanträden du kallas till och försök sätta dig in hur rätten resonerar. Blir rekonstruktionen ett faktum ska du se till att ha god kontakt med rekonstruktören och att denne får ta del av dina farhågor. Försök om möjligt se till att hyreskontraktet sägs upp så snart som möjligt och be om vägledning för hur du som hyresvärd ska kunna komma ur situationen med så lite ekonomisk skada som möjligt.

Läs mer här.

10 Dec 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.