Kort om OVK-besiktning

OVK besiktning innebär att utbildad personal genomför undersökningar av befintligt ventilationssystem. Detta ska enligt lag ske regelbundet i vissa byggnader för att minska risken för framtida skador och dålig ventilation.

Hur länge har OVK funnits som krav?

Efter att flera aktörer slagit larm om undermålig luftmiljö i offentliga lokaler (samt vissa privata lokaler) valde regeringen att agera. Genom att införa en obligatorisk kontroll av ventilationen kan delar av eller hela byggnader stängas omgående om allt för stora problem skulle visas under OVK besiktningen. Året 1991 infördes reglerna kring OVK.

Vem har ansvaret att utföra OVK?

Det är alltid den person (fysisk eller juridisk) som äger en byggnad som har krav på sig att se till att utföra en OVK besiktning. Det krävs då att en certifierad kontrollant utför detta arbete och att det sker inom det tidsspann som man har på sig att utföra arbetet. Efter att arbetet är utfört ska fastighetsägaren få protokoll som visar på vad som undersökts och eventuella briser som bör åtgärdas. Man får även ett intyg som bevisar att undersökning skett. Detta förväntas sättas upp på ett synligt ställe.

Måste man åtgärda brister som framkommer?

I det fall som det i besiktningsprotokollet framkommer att det finns brister ska dessa åtgärdas inom 6 månader från att OVK besiktningen genomfördes. Hittar besiktningsmannen väldigt grova fel kan ventilationssystemet helt och hållet underkännas. I detta fall får besiktningsmannen sätta ett datum då felen ska vara åtgärdade.

Eftersom även byggnadsnämnden får en kopia på protokollet kan de följa upp ärendet och se om bristerna åtgärdas. Det är nämligen byggnadsnämnden som är tillsynsmyndigheten för OVK.

Skulle det visa sig att åtgärder inte skett kan byggnadsnämnden ge vite till fastighetsägaren.

Vad kontrolleras i en OVK besiktning?

Vilka krav som ska vara uppfyllda beror på när byggnaden byggdes. Det är nämligen de regler som var gällande det årtal som byggnaden togs i bruk som även ska efterföljas. Har man däremot renoverat ventilationssystemet i större utsträckning räknas detta som ”nybyggt” och därmed ska de lagar och regler efterföljas som var gällande när denna renovering genomfördes.

Det OVK besiktningen främst handlar om är därmed att säkerställa att ventilationen har en sådan nivå som krävs utifrån byggnadens struktur, funktion och ålder.

Hur ofta måste OVK genomföras?

Hur ofta som OVK besiktning måste genomföras beror på vad det är för slags byggnad. Är det exempelvis en vårdlokal, förskola eller skola så måste detta ske vart tredje år. Detsamma gäller för kontorsbyggnader samt flerbostadshus förutsatt att det är FT eller FTX-ventilation.

Har dessa kontorsbyggnader eller flerbostadshus F-, FX- eller S-ventilation krävs besiktning var sjätte år.

Är det ett En- eller Tvåbostadshus som har FX-, FT-, eller FTX-ventilation krävs ingen regelbunden undersökning. Det räcker då med att en OVK besiktning skett efter att ventilationen installerats.

Här kan du läsa mer om OVK-besiktning.

12 Apr 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.