Marksanering – vems ansvar?

Att det finns mycket miljöfarliga ämnen i svenska marker är känt sedan länge. Industrier och annan miljöfarlig verksamhet såsom tvätterier med kemikalier och gruvdrift har lämnat en stor mängd gifter i jorden och på sjöbottnar. Naturvårdsverket har i en nyligen genomförd inventering identifierat ungefär 1000 platser där marken bedöms tillhöra riskklass 1, vilket innebär allvarlig fara för människor. Inom de fyra riskklasser Naturvårdsverket satt upp finns knappt 24000 områden. 8000 av dessa bedöms vara i stort behov av marksanering. Åtgärdsarbetet för att sanera är inlett, men det går långsamt och kommer att ta lång tid. Fler aktörer inom marksanering är önskvärt, men branschen är ung och än så länge relativt okänd. Dessutom kräver det stor kunskap inom en mängd områden för att bedriva marksanering.

Utsläpp förr och nu

Men vems ansvar är det egentligen att se till att förorenad mark blir sanerad? Grundregeln är att den som bedrivit miljöfarlig verksamhet vid en plats är ansvarig för eventuella gifter som släppts ut, dock gäller det bara aktivitet som bedrivits efter 30 juni 1969, då Sveriges första miljölagstiftning trädde i kraft. Utsläpp och föroreningar som skett före detta datum ligger på statens ansvar att sanera, och det är mycket mark. Staten åtgärdar de mest akuta områden i riskklass 1 och 2, men övrig mark ligger orörd och får ej bebyggas. Den som förvärvat förorenad mark efter 1998 övertar ansvaret för  saneringen, det ligger alltså på köparens ansvar att undersöka marken man avser att förvärva.

Tar tid att utreda

Att utreda vem som har ansvaret för marksanering kan vara en lång och snårig administrativ process, ofta har flera aktörer varit verksamma vid samma plats och då gäller det att noggrant reda ut under vilka tidsperioder det gällde samt vilka miljöfarliga ämnen som läckt ut i markerna. Finns dessutom en ny köpare med i bilden som rimligtvis borde känt till problemen med gifterna är också denne medansvarig. Det handlar alltså om att få alla aktörer att solidariskt dela på de uppkomna kostnaderna.

Den som vill bebygga förorenad mark, exempelvis kommunen, har automatiskt ansvaret för att marksanera. Bidrag kan sökas för marksanering av Naturvårdsverket. Vill du bygga på förorenad mark i egenskap av entreprenör bör du i god tid kontakta berörda instanser som kommunen, Naturvårdsverket och även kontakta en marksaneringsfirma som kan göra en bedömning av situationen och presentera ett kostnadsförslag på marksaneringen. En marksaneringsfirma behärskar de olika tekniker som finns inom sanering och använder sig av den bästa metoden för just den berörda marken. Man genomför processen i samråd med Naturvårdsverket och andra berörda instanser för att se till att processen sköts på det mest miljövänliga och kostnadseffektiva sättet.

På din kommuns hemsida och på Naturvårdsverket kan du läsa mer om de olika områden som identifierats som i behov av marksanering. Där kan du även läsa mer om vilka saneringsarbeten som utförts och vilka som planeras.

Här kan du läsa mer om marksanering: http://www.marksanering.nu/.

22 Sep 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.